Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. VITcam: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie VITcam een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en koopovereenkomst tussen VITcam en de klant.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door VITcam gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht VITcam niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiƫle of andere consequenties zal hebben, zal VITcam de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 5 Betaling

5.1 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen 8 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, op een door VITcam aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

5.2 In geval er voor aanvang van de werkzaamheden materiaal/apparatuur moet worden ingekocht, kan er een aanbetaling worden gevraagd. Deze hoogte van de aanbetaling wordt van tevoren in samenspraak met de klant afgesproken. Na ontvangst van de aanbetaling zal pas het materiaal/apparatuur worden ingekocht.

5.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan VitCam de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

5.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen en producten van VITcam op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Garantie

6.1 De garantie die op de producten wordt geboden, is vermeld op de factuur van het desbetreffende product. Indien het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont, zal VITcam het binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of vervangen.

6.2 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: a. normale slijtage; b. onoordeelkundig gebruik; c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden; e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen; f. schade veroorzaakt door derden; g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

6.3 De Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot VITcam te wenden. De kosten van een elders uitgevoerde reparatie of dienst worden niet door VITcam vergoedt.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 VITcam is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

7.2 VITcam is niet aansprakelijk wanneer er bij een gebeurtenis de camera’s en/of andere opname-apparatuur niet juist werken en daardoor niet kunnen opnemen.

7.3 VITcam is niet aansprakelijk wanneer zij apparatuur op een locatie plaatst en ondanks de aanwezigheid van deze apparatuur er zaken beschadigd raken / meegenomen worden door derden.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 9 Slotbepalingen

9.1 VITcam behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. VITcam zal de wijziging duidelijk voorafgaand aan het moment van bestellen aan de klant bekend maken.

9.2 Op elke overeenkomst tussen VITcam en de klant is Nederlands recht van toepassing.